Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – zgodnie z RODO


  1. Realizując obowiązek nałożony przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Terapii Dziecięcej „Integra” z siedzibą przy ulicy Łużyckiej 22 w Zielonej Górze, reprezentowanym przez Magdalenę Daszkiewicz-Pęczkowską.
  2. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do własnych danych osobowych, sprostowanie, usunięcie, uzyskanie kopii lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie. Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych nie ma zastosowania w przypadkach gdy: Państwa dane osobowe są niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa krajowego, któremu podlega administrator.
  3. Państwa dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa Unii lub prawa krajowego w szczególności: ZUS, KRUS, Policja, prokuratura, komornicy.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa Unijnego lub prawa krajowego lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  6. Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia diagnozy i terapii oraz rozliczenia kosztów prowadzonych działań terapeutycznych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania wglądu do danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym w punkcie 6 celu skutkować będzie brakiem możliwości współpracy.

Centrum Terapii Dziecięcej „Integra”